Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

 

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu EshopIS týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa par. 28 odst. 1 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu EshopIS súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

3) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vašeho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

4) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

5) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme poštou, ak ste neplatili vopred prevodom, alebo kartou tak ako dobierku. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase budete o dodaní informovaný telefonicky alebo e-mailom. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa váhy objednaného tovaru.

7) DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa uzavretej Zmluvy. Kupujúci písomne potvrdí dodanie tovaru, k dodaniu tovaru dochádza jeho prevzatím kupujúcim. K dodaniu tovaru dôjde v mieste dodania určenom v Zmluve, ak nie je v tomto článku určené inak. Kupujúci je povinný poskytnúť pri prevzatí tovaru predávajúcemu potrebnú súčinnosť. V prípade, ak kupujúci oprávni na prevzatie tovaru v jeho mene inú osobu, zodpovedá kupujúci za to, že tovar v čase a mieste dodania táto osoba v jeho mene skutočne prevezme. Prípadná námietka kupujúceho, že tovar nebol ním prevzatý sa vzhľadom na uvedené považuje za irelevantnú. V prípade ak Kupujúci oprávni tretiu osobu na prevzatie tovaru v jeho mene, uvedením podpisu tejto tretej osoby na písomnom doklade o dodávke tovaru v mene kupujúceho sa tovar považuje za riadne dodaný kupujúcemu a prevzatý kupujúcim. Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť pred dodaním tovaru meno, priezvisko a bydlisko splnomocneného zástupcu na prevzatie tovaru, ako aj doručiť predávajúcemu pred dodaním tovaru originál plnomocenstva pre splnomocneného zástupcu na prevzatie tovaru, v opačnom prípade nemusí predávajúci tovar kupujúcemu dodať.

Dodacia lehota je od 3-21 dní, ak nie je uvedené inak. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť termín dodania tovaru v prípade, ak nie je schopný z dôležitého dôvodu dodať tovar kupujúcemu včas, pričom takýmto dôležitým dôvodom sa rozumie najmä omeškanie dodania tovaru predávajúcemu od dodávateľa predávajúceho. O predĺžení termínu dodania bude predávajúci kupujúceho informovať.

Akýkoľvek písomný doklad o dodávke tovaru, ktorý je predmetom kúpy medzi predávajúcim a kupujúcim, zabezpečený predávajúcim, ktorý podpíše kupujúci, sa bude považovať za doklad o dodaní tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je oprávnený splnomocniť na prevzatie tovaru a na podpísanie vyššie uvedeného písomného dokladu o dodávke tovaru tretiu osobu. Takýto doklad sa bude považovať aj za potvrdenie o uzavretí zmluvy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

8) VÝMENA, VRÁTENIE TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať do 14 dní od prevzatia doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

Vrátenie tovaru fyzickou osobou nepodnikateľom je možné realizovať formou odstúpenia od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia zásielky. Vrátenie tovaru sa realizuje po prihlásení do svojho účtu cez formulár vrátenie tovaru. V prípade neregistrovaných zákazníkov nás kontaktujte ohľadom vrátenia tovaru. V prípade vrátenia tovaru je potrebné zaslať všetky doklady k tovaru, ako záručný list, návod a podobne. Náklady spojené s vrátením tovaru do 14 dní nesie v plnej výške predávajúci.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľa, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže vrátiť tovar vyhotovený podľa osobitných požiadaviek na mieru. To znamená pri konfigurácii produktu a zadaní vlastného rozmeru.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme pokiaľ bol tovar prevzatý bez výhrad. Pri dodaní tovaru kuriérom a jeho poškodenie je nutné tovar reklamovať do 24 hodín.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na:

  1. vady zapríčinené bežným používaním
  2. nesprávnym použitím výrobku
  3. nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

  1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
  2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
  3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
  4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

Pri dodaní tovaru kuriérom a jeho poškodenie je nutné tovar reklamovať do 24 hodín.

 

Zákony a predpisy:

  • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.